فهرست مقالات


، ۱۳۷۴، جلد ۳، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Posterior/anterior distribution of radiolabel on lateral renal images: Possible use in studying the retroperitoneum ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۷ بار
۲ Success in preventing iodine deficiency disorders in Iran [Persian] ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۱ بار
۳ Bone density study of the proximal femur after hip arthroplasty with porous-coated implants ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۶۲ بار
۴ Imaging of medullary thyroid carcinoma with Tc-99m (V) DMSA [Persian] ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۶۲ بار
۵ Tc-99m-MIBI in evaluation of myocardial perfusion [Persian] ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۶ بار
۶ Synthesis, formulation and quality control of Mebrofenin (BRIDA) as a 99mTc-KIT for cholescintigraphy [Persian] ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۶۵ بار
۷ The value of thyroglobulin measurement in different thyroid disorders [Persian] ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۰ بار
۸ The radioisotope 67Ga (T 1/2 = 78 h) in extensively used as single photon marker for detecting the presence [Persian] ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۵ بار
۹ Tc-99m-Pertechnetate in evaluation of meckel's diverticulum [Persian] ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۶۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه