فهرست مقالات


، ۱۳۷۶، جلد ۵، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ FDG PET in the management of lung cancer ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۰۱ بار
۲ Role of Tc-99m MIBI scintigraphy in diagnosis of malignant breast tumors [Persian] ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۶۷ بار
۳ Comparative study of myocardial perfusion SPECT and coronary angiography [Persian] ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۶۲ بار
۴ Evaluation of the correlation between radionuclide angiocardiography and catheterization for shunt quantification [Persian] ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۷۱ بار
۵ Dichotomous Indium-111 labeled leukocyte scan findings while evaluating osteomyelitis in a failed mandibular graft ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۷۹ بار
۶ Testicular scintigraphy in the evaluation of the acute scrotum ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۸۴ بار
۷ Very low probability lung scan findings: A need for change ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۸۲ بار
۸ Rapid loss of renal function due to obstruction: minimal residual activity ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۶۷ بار
۹ Disposing of Carbon-14 wastes ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۶۰ بار
۱۰ Thallium-201 SPECT for pulmonary tumors ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۷۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه