فهرست مقالات


، ۱۳۹۰، جلد ۱۹، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Appropriateness of referrals for single-photon emission computed tomography myocardial perfusion imaging (SPECT-MPI) in Iran ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۷۹ بار
۲ Sentinel node detection failure due to defective labeling and large particle size of Tc-99m antimony sulfide colloid ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۸۳ بار
۳ Production of Holmium-166 DOTMP: A promising agent for bone marrow ablation in hematologic malignancies ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۸۹ بار
۴ A model based, anatomy dependent method for ultra-fast creation of primary SPECT projections ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۸۳ بار
۵ Can gallbladder ejection fraction measured by fatty meal cholescitigraphy diagnose chronic cholecystitis? ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۸۹ بار
۶ Preparation and evaluation of 67Ga-DOTA-Bombesin (7-14) as a tumor scintigraphic agent ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۹۹ بار
۷ Additive clinical value of bone scintigraphy in patients with malignant tumors with absence of localized bone pain: A report on most common sex-related cancers ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۹۱ بار
۸ Body outlining using Tc-99m filled flood source for lymphoscintigraphy imaging ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۸۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه