فهرست مقالات


، ۱۳۸۸، جلد ۱۸، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Sentinel lymph node biopsy in melanoma patients: An experience with Tc-99m antimony sulfide colloid ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۹۶ بار
۲ The value of myocardial perfusion imaging with Tc-99m MIBI for the prediction of perfusion improvement after percutaneous transluminal coronary angioplasty ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۸۲ بار
۳ Preliminary imaging studies of [61Cu]diacetyl-bis (N4-methylthiosemi-carbazone) in normal and hypoxic tumor models ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۹۷ بار
۴ Development of Sm-153 chitosan for radiosynovectomy ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۹۷ بار
۵ Depth dose calculation of Holmium-166 for different shape source by VARSKIN3 code ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۸۴ بار
۶ Preparation and biodistribution study of a 99mTc-labeled toxic fraction of Iranian mesobuthus eupeus scorpion venom ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۱۷ بار
۷ Sensitivity of gallium scintigraphy for evaluation of recurrent lymphoma: Comparison of planar and SPECT imaging ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۸۲ بار
۸ 18F-FDG PET/CT in the diagnosis of tumor thrombus from anaplastic thyroid carcinoma in a young boy ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۱۲ بار
۹ McCune-Albright syndrome: Report of a case ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۹۴ بار
۱۰ Breast 99mTc-MDP uptake in a man mimicking metastatic lesion of the ribs ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۰۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه