۱۳۸۸/۱۰/۸، جلد ۱۷، شماره ۲، صفحات ۶-۱۱

عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Developmental trends in targeted radionuclide therapy of neuroendocrine tumors
چکیده انگلیسی مقاله   Neuroendocrine tumors (NETs) constitute a heterogeneous group of neoplasms including carcinoids, pancreatic neuroendocrine tumors, pituitary tumors, medullary thyroid carcinoma and phaeochromocytomas. The symptoms and the outcome of NETs differ considerably between patients depending on several factors. By labelling tracers with a radioisotope, the tracer acts as a carrier to deliver the radioactivity to tissues expressing somatostatin receptors (SSTRs) and may be used for diagnosis and treatment. Several factors influence the selection of an appropriate therapeutic radioisotope. A longer physical half-life and low dose rate may be more effective for relatively indolent malignancies such as NETs. Radiolabelled targeted therapy is a fairly recent and promising modality for the management of patients with inoperable or disseminated NETs when conventional therapies fail.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Iran, meta-analysis, trend of infertilityGated myocardial perfusion SPECT, Quantification, segmental scoring, Meckel’s scan, Meckel’s diverticulum, Gastrointestinal bleeding, Technetium Pertechnetate scintigraphy, Thiosemicarbazone, 191Os, Radiolabeling, Biodistribution, RBBB, Myocardial perfusion, Gated SPECT, Coronary artery disease, Effective dose, Nuclear medicine procedures, Collective effective dose, Tc99m MIBI parathyroid scintigraphy, Myocardium perfusion gated SPECT, Parathyroid adenoma, Skeletal scintigraphy, Fluid restriction, Tc-99m MDP, Image quality, Bone to soft tissue ratio, Radiology, Nuclear medicine, Medical imaging, Bibliometric study, Iran, Hyperthyroidism, Radioactive iodine, Sexual hormones, Semen analysis, Attenuation correction, Artifact, Color intensity, SPECT, Thyroid, I-131, Absorbed ratio, Monte-Carlo, Absorbed dose, MCNP-4A, Carcinoid Tumor, Liver metastases, ¹³¹I-MIBG scintigraphy, Quality Control, PET, 82mRb, 82Kr, Myocardial perfusion, Drug delivery systems, Gamma-scintigraphy, Neutron activation, Pharmacoscintigraphy, Post stroke dementia, Cerebral perfusion SPECT, ECD, 99mTc-DTPA, Renography, Deconvolution, Renal transit time parameters, Nuclear medicine, PET tracer, Gallium, Copper, Tc-94m, Minimally invasive radio-guided surgery, Hyperparathyroidism, Tc-99m sestamibi, Parathyroid adenoma, Parathyroid hyperplasia, Bombesin, 99mTc, Tumor, HYNIC, Radioiodine therapy, TLD, Thyroid cancer, Absorbed dose, Myocardial perfusion scan, Ischemic heart disease, Risk factors, Demographic data, Military hospital, Evidence based medicine, Nuclear medicine, Evidence based medicine, Nuclear medicine, Critical appraisal, Sensitivity, Specificity, Cavernous hemangioma, Radionuclide imaging, 99mTc-RBC, Attenuation correction, Myocardial perfusion, SPECT, Radio-iodine therapy, Liothyronine, Thermoluminescent dosimeter, Accumulated dose, Exposure rate, 106Ru eye plaque, Dose calculation, Mathematical human eye model, MCNP4C code, Sentinel lymph node, Tc-99m antimony sulfide colloid, Lymphoscintigraphy, Skin marking, Osteoporosis, Type 2 diabetes, Postmenopausal, BMD, Streptokinase, Gallium-67, Thrombosis, SPECT, Radiopharmaceuticals, Breast uptake, Myocardial perfusion scan, Tc-99m sestamibi, Tc-99m pertechnetate scan, Meckel’s diverticulum, Gastrointestinal bleeding, PET, Sensitivity, SPECT, Spatial resolution, Temporal resolution, Dynamic imaging, Attenuation, Collimator, Random coincidence, Animal imaging, Dual isotope imaging, Time-of-Flight, Artifact, Bone scan, Catheter, PSA, Prostate, RIA, Standard matrix, Human serum, Myocardial perfusion scan, Leptin, BMI, [14C]Clozapine, Radiochemical purity, High performance liquid chromatography, Liquid scintillation spectrometer, Renography, Diuretic, 99mTc-DMSA, Differential renal function, Complications, Dipyridamole, Blood pressure changes, 99mTc-MIBI, Brain SPECT, Brain tumor recurrence, Radiation necrosis, Neuroendocrine tumors, Somatostatin receptors, Targeted therapy,

نویسندگان مقاله 30935---

نشانی اینترنتی http://irjnm.tums.ac.ir/pdf_528_ad1350f08044cf9cd75d3891dfa9810c.html
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده eng
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Original Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات