مشاهده نشریهعنوان فارسی حيات
عنوان انگلیسی Hayat
عنوان مختصر (انگلیسی) Hayat
نماینده اصلی در سامانه admin
زبان اصلی نشریه فارسی
زبان دوم نشریه انگلیسی
صاحب امتیاز- FA دانشگاه علوم پزشكي تهران
صاحب امتیاز- EN
کد مجله (doi)
کد مجله (pii)
کد مجله (issn) 1735-2215
کد مجله (eissn) 2008-x188
کد مجله (كتابخانه ملی)
کد مجله (hbi) 124
کد مجله (جهاد دانشگاهی)
کد مجله (وزارت علوم)
کد مجله (magiran)
کد مجله (یکتاوب)
موضوعات نشریه
رده نشریه علمي-پژوهشي مصوب
تاریخ آغاز انتشار 0
دوره چاپ سه ماهانه (فصلنامه)
نوع دسترسی كاملا آزاد و رايگان
پست الکترونیک
نشانی اصلی پایگاه hayat.tums.ac.ir
نشانی دبیرخانه - فارسی تهران ميدان توحيد ،دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تهران ص .پ. 6459
نشانی دبیرخانه - انگلیسی
تلفن تماس دبیرخانه 021-66591888
دورنگار 02166591888
مدیر مسئول رضا نگارنده، -
سردبیر رضا نگارنده، -
دبیر -
مدیر اجرایی -
مدیر پایگاه -
ناشر دانشگاه علوم پزشکی تهران
محل انتشار
توضیح شیوه انتشار
شورای نویسندگان (هیات تحریریه)
عنوان پیشین
توضیحات یا شناسنامه به فارسی
توضیحات یا شناسنامه به انگلیسی
نرم‌افزار مورد استفاده يكتاوب
دارای خروجی XML مقالات 0
دارای خروجی XML آمار و اطلاعات نشریه 0
نمایش در فهرست ارزیابی نشریات 1
وضعیت سایت 0
برگشت به فهرست