کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارگاه‌های شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱

کارگاه‌های آموزشی و تخصصی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱
ردیف عنوان کارگاه تاریخ نام مدرس منابع درسی اسامی شرکت‌کنندگان لینک خبر
۱ آموزش میز مرجع مجازی (ویژه کتابداران و کارشناسان شاغل در کتابخانه‌های دانشکده‌ای) ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ خانم مرضیه رضائیان
PDF اسامی شرکت‌کنندگان میز مرجع مجازی میز مرجع مجازی – دانشکده‌ها
۲ آموزش میز مرجع مجازی (ویژه کتابداران و کارشناسان شاغل در کتابخانه‌های بیمارستانی/مراکز) ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ خانم مرضیه رضائیان PDF اسامی شرکت‌کنندگان میز مرجع مجازی میز مرجع مجازی – بیمارستان‌ها/مراکز
۳ مهارت‌های ارتباطی برای کتابداران (دارای امتیاز آموزش ضمن خدمت)
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ خانم پروانه مدیرامانی
PDF اسامی شرکت‌کنندگان مهارت‌های ارتباطی مهارت‌های ارتباطی برای کتابداران
 ۴ روش‌های بهبود عملکرد در کتابخانه‌ها (دارای امتیاز آموزش ضمن خدمت) ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ خانم دکتر فرزانه فضلی PDF

PDF

اسامی شرکت‌کنندگان روش‌های بهبود عملکرد روش‌های بهبود عملکرد در کتابخانه‌ها