کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران

معرفی پرسنل

نیروی انسانی شاغل در کتابخانه‌مرکزی:

نام و نام خانوادگی: دکتر غلامرضا حسن‌پور

رشته: دکترای تخصصی پژوهشی انگل‌شناسی پزشکی

سمت: ریاست کتابخانه

تلفن: ۸۸۹۵۸۱۹۵-۰۲۱                 فاکس: ۸۸۹۵۸۱۹۶-۰۲۱

پست الکترونیکی: centlib@tums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: خاطره شایان

رشته: علم اطلاعات و دانش‌شناسی

مقطع تحصیلی: کارشناس

سمت: مسئول دفتر

تلفن: ۸۸۹۵۸۱۹۵-۰۲۱

پست الکترونیکی: khatere.shayan@gmail.com, kh-shayn@tums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: مرضیه رضائیان

رشته: کتابداری در شاخه‌پزشکی

مقطع تحصیلی: کارشناس

سمت: مسئول واحد امور کتابخانه‌ها

تلفن: ۸۸۹۸۷۹۶۴-۰۲۱

پست الکترونیکی: centlib@tums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: راضیه زاهدی

رشته: کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

مقطع تحصیلی: دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی

سمت: کارشناس واحد امور مجلات و منابع‌اطلاعاتی

تلفن: ۸۸۹۵۱۸۲۲-۰۲۱

پست الکترونیکی: diglib@tums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: اعظم دهقانی

رشته: ارتباطات اجتماعی (گرایش روابط عمومی)

مقطع تحصیلی: کارشناس‌

سمت: کارشناس مجلات (وزارت ارشاد)

تلفن: ۸۸۹۵۸۱۹۶-۰۲۱

پست الکترونیکی: azam.dehghani76@gmail.com, a-dehghani@farabi.tums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: زهرا ناصری

رشته: مهندس تکنولوژی نرم‌افزار کامپیوتر

مقطع تحصیلی: کارشناس‌

سمت: کارشناس واحد امور کتابخانه‌ها

تلفن: ۸۸۹۸۷۹۶۴-۰۲۱

پست الکترونیکی: z.naseri1999@gmail.com

 

نام و نام خانوادگی: فرشته بهرامی

رشته: کتابداری و اطلاع‌رسانی

مقطع تحصیلی: کارشناس‌

سمت: کارشناس‌ سازماندهی‌اطلاعات

تلفن: ۸۸۹۸۶۹۴۰-۰۲۱

پست الکترونیکی: fbahrami17@gmail.com

 

نام و نام خانوادگی: اعظم نساجی

رشته: مامائی

مقطع تحصیلی: کارشناس‌

سمت: کارشناس امور مجلات و منابع‌اطلاعاتی

تلفن: ۸۸۹۵۱۸۲۲-۰۲۱

پست الکترونیکی: a50nassaji@gmail.com, a-nassaji@farabi.tums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه نساجی

رشته: کتابداری

مقطع تحصیلی: کارشناس‌

سمت: کارشناس امور مجلات و منابع‌اطلاعاتی

تلفن: ۸۸۹۵۱۸۲۲-۰۲۱

پست الکترونیکی: f-nassaji@farabi.tums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: مهدی پرچمی

رشته: کامپیوتر

مقطع تحصیلی: کارشناس‌

سمت: کارشناس‌ انفورماتیک

تلفن: ۸۸۹۵۴۳۹۶-۰۲۱

پست الکترونیکی: mehdi21p@yahoo.com, parchami@farabi.tums.ac.ir